Coachning av ledare och nyckelpersoner

Ska vi verkligen dra åt samma håll?

 Alla som har personalansvar vet att det är en utmaning. Förutom arbetsrelaterade problem måste man ta hand om allt möjligt som pressar medarbetarna i deras liv. Utöver denna ofrånkomliga börda av att ha personalansvar är det ofta påfallande svårt att få alla att, som den gamla klyschan säger, ”dra åt samma håll”. 

Trots att man som närvarande och coachande chef gör allt vad man kan för att var tydlig, stödjande och peka ut färdriktningen drar olika medarbetare och olika delar av organisationen ändå åt olika håll. Många känner igen sig i denna beskrivning och vi vet av erfarenhet hur tröttande denna situation är – både för chefer och ledare och för resten av organisationen.

Medarbetare är ofta oerhört engagerade i sitt arbete och vill sin arbetsgivares bästa men har vanligen en helt annan syn på arbetet än ledningen.  Det här leder till att medarbetare och chefer på olika nivåer ser olika behov för organisationen och därmed ser olika på vad som är viktigt och hur verksamheten behöver utvecklas. Denna grundläggande skillnad i syn på organisationer och utveckling kommer man inte runt genom att ledningen anstränger sig att vara extra tydlig i sin kommunikation. Snarare kan en sådan tydlighet förvärra slitningarna. 

Genom att på djupet förstå organisationer, organisatoriskt beteende och människors motiv och hur de formar sina bilder av framtiden – det vill säga varför man agerar som man gör inom organisationens ramar – kan man bli mer framgångsrik som chef och ledare och med hög effektivitet skapa ändamålsenlig förändring och förbättring.

Loid Consulting hjälper dig att utveckla och stärka dina ledaregenskaper, både på det analytiska och personliga planet. Vi använder vassa och träffsäkra metoder som fördjupar din organisationskunskap och bidrar med djup kompetens kring övertygande processer och förändringsledarskap och lägger samman dessa med en utvecklad strategisk förståelse. 

Som ledare och ansvarig chef arbetar du hela tiden med minst två perspektiv. Dels är det den dagliga kommunikationen och problemlösandet med medarbetarna som kan vara mycket krävande, dels  handlar det om framtiden. Hur skall vi fortsatt vara relevanta och effektiva i en osäker framtid? Hur ska företaget fungera, hur ska vi klara oss i konkurrensen och vad kommer att vara viktigt i framtiden?

Vi hjälper dig att skapa mentalt utrymme och verktyg för ditt ledarskap och ditt beslutsfattande så att både du och organisationen kan arbeta mot ambitiösa mål.

“Vår uppgift är inte bara att öka effektivitet och skapa förutsättningar för ändamålsenlig/effektiv förändring utan också att minska lidandet i organisationer.” David Loid

Intresserad av coachning?