Internationellt teknikföretag

Processen banade vägen för nytt ledarskap inom organisationen

Ett teknikföretag med produktion och utveckling på flera ställen i Sverige samt produktion i Asien upplevde kraftig tillväxt. Ledningen önskade därför att fler av de anställda utanför ledningen skulle ta ett ökat ansvar och visa initiativ kring kommersiella bedömningar och ledarskap.

Målet var dels för att få en högre kvalitet i besluten, dels att minska den stora belastningen på ledningen. Förhoppningen var att man skulle utveckla ett nytt ledarskap inom organisationen och göra det möjligt att delegera beslutsfattande till kompetenta mellanchefer.

Tyvärr hade den snabba tillväxten av nya produkter resulterat en ökad osäkerhet som komplexitet – både i arbetet som sådant och i organiseringen av arbetet. Medarbetarna var tvungna att dela sin tid mellan flera områden där många kände att de inte var tillräckligt trygga att agera på egen hand. Helt naturligt ville de därför ha ett djupare engagemang från ledningen. Förutom ett högre engagemang önskade man mer struktur och förutsägbarhet från ledningens sida.

Ledningen var däremot inte intresserad av att låta personalens behov av tydlighet och struktur styra deras agendor och satte istället press på personalen att ta ett större ansvar. Personalens reaktion på detta var att bli ännu försiktigare och mer trygghetssökande.

Sammantaget var man inne i en ond spiral. Vd sökte stöd utifrån och fick de välkända råden: definiera roller, arbeta på samma sätt, skapa gemensamma värderingar etc. Problemet var att detta hade krävt nyanställningar, vilket hade ökat kostnaderna. Företaget verkade inom en prispressad bransch och den existerande flexibiliteten gällande arbetsuppgifter var en förutsättning för fortsatt kommersiell existens. Sakerna började ställas på sin spets.

I nära samarbete med teknikföretagets medarbetare och ledning genomförde Loid Consulting en utvecklingsprocess. Vi utvecklade strategier för hur verksamheten skulle drivas, hur produktutvecklingen skulle organiseras och resurssättas. Detta gjordes för att öka ledningens och personalens ömsesidiga förståelse för varandras synpunkter.

Samtidigt innebar processen att ledningen med egna ögon kunde identifiera vilka av medarbetarna som var såväl lämpade som motiverade för att ta ett större ansvar. Under processens gång kunde dessa personer lotsas mot alltmer ansvarsfulla positioner. Tack var processen kunde alltså ett nytt ledarskap växa fram inom organisationen.