Ambitiös advokatbyrå

Advokatbyrå skräddarsydde erbjudanden till olika segment

En ambitiös advokatbyrå hade kommit till insikt om att deras befintliga marknads- och varumärkesstrategi inte lyckades fånga djupet och värdet av organisationens tjänster.

Med hjälp av Loid sattes följande målsättningar för att få en större genomslagskraft, för att öka omsättningen och locka nya medarbetare och partner:

1. utveckla rådgivningen till kvalificerade och lönsamma kundgrupper med höga krav

2. bli en attraktivare arbetsgivare för kvalificerade jurister

3. rekrytera nya seniora och högkompetenta partner

Dessa målsättningar krävde en omdefiniering och vitalisering av varumärket i syfte att skapa ett större värde för kunder, medarbetare och partner och med hjälp av Loid arbetade man fram en detaljerad plan över hur man ska gå tillväga för att nå målen under huvudpunkterna – en plan som dessutom fungerar efter att de uppsatta målen är nådda. 

De viktigaste målgrupperna bland kunderna var:

– tjänstemän i stora privata eller offentliga organisationer

– interna jurister i stora eller medelstora privata eller offentliga organisationer

– medelstora ägarledda företag där ledningen ofta var hårt belastad både vad gäller tid och kompetens

I den tidigare segmenteringen hade man inte fullt ut tagit i beaktande de speciella behov som fanns hos respektive målgrupp och därmed inte utarbetat tillräckligt detaljerade värdestrukturer som fullt ut matchade de krävande kundernas acceptanskriterier för erbjudanden. Det som också krävde bearbetning var kommunikationen till de olika målgrupperna för att den också skulle vara tillräckligt specifik, anpassad och förtroendebyggande.

I samarbete med advokatbyrån gjorde Loid en utvärdering och kartläggning av de olika målgruppernas kontexter och behov. Detta resulterade i:

–  nya principer för segmentering av kunder och målgrupper

– en utvecklad förtroendebyggande kommunikation

– nya förhållningssätt till arbetet för medarbetare

– detaljerade och noggrant utvecklade erbjudanden och värdestrukturer att kommunicera i dialog med kunderna

Kartläggningen av de olika kundmålgrupperna ledde också till att den interna arbetsfördelningen inom byrån blev tydligare, vilket innebar än större fokus på kunden och möjlighet att utveckla kunnandet inom de enskilda segmenten.

De första fyra åren efter Loids insats ökade byråns omsättning med 115%.