Välkänd offentlig organisation

Så undvek den nya marknadsledningen att komma i konflikt med de gamla experterna

Loid Consulting arbetade med en välkänd och inflytelserik offentlig organisation, som hade satt upp som mål att

  • stärka sitt förtroende hos sina kunder
  • öka marknadsandelarna inom nuvarande marknadssegment
  • ta sig in på nya marknader.

Organisationens ledning bedömde att det var nödvändigt att öka den högt kvalificerade och specialiserade personalens produktivitet, att uppmuntra dem att delta i produktutveckling. Dessutom ville man öka personalens kommersiella förståelse.

Den nya marknadschefen, som hade utsetts för att förverkliga dessa målsättningar, såg en uppenbar risk att komma i konflikt med de högt specialiserade experterna som utgjorde företagets ryggrad. För att undvika den befarade turbulensen vände sig marknadschefen till Loid Consulting för att hitta ett sätt att nå sina ambitiösa mål, utan att riskera att ambitionerna skulle leda till låsningar och motstånd.

En strukturerad upptäcktsprocess designades, där ledning och anställda gavs verktyg och stöd att ta fram nya sätt att planera och organisera verksamheten. Målet med åtgärderna var att organisationen skulle kunna utvecklas i önskad riktning utan hinder och konflikter.

Resultatet innebar bland annat att det skapandes nya arenor för kreativa lösningar och nya sätt att arbeta med produktutveckling, där både experter och ledning deltog.

Specifika uppföljningsmått skapades för att utvärdera resultatet av de nya insatserna. Sammantaget ökade projektet både den kommersiella medvetenheten och kundfokuset, samtidigt som dialogen och förtroende inom organisationen blev starkare.