Välkänd offentlig organisation

Så undvek den nya ledningen konflikt med de gamla experterna

Loid Consulting arbetade med en välkänd och inflytelserik offentlig organisation, som hade satt upp som mål att:

  • stärka sitt förtroende hos sina kunder
  • öka marknadsandelarna inom nuvarande marknadssegment
  • ta sig in på nya marknader.

Organisationens ledning bedömde att det var nödvändigt att öka den högt kvalificerade och specialiserade personalens produktivitet och att uppmuntra dem att delta i produktutveckling. Dessutom ville man öka personalens kommersiella förståelse.

Organisationens huvudsakliga verksamhet byggde på resultatet av ett kreativt tänk och produktion av immateriella produkter med en känsla av starkt ägandeskap och expertis hos personalen. Utmaningen låg i att öka förståelsen och kunskapen hos personalen om vilka idéer som borde förverkligas och varför och vilka idéer som borde bearbetas ytterligare för att komma vidare till produktion.  

Den nya marknadschefen, som hade utsetts för att förverkliga dessa målsättningar, såg en uppenbar risk att komma i konflikt med de högt specialiserade experterna som utgjorde företagets ryggrad. För att undvika den befarade turbulensen vände sig marknadschefen till Loid Consulting för att hitta sätt att nå sina ambitiösa mål utan att riskera att ambitionerna skulle leda till låsningar och motstånd.

En strukturerad upptäcktsprocess designades, där ledning och anställda med hjälp av Loid tog fram verktyg och stöd för att på nya sätt att planera och organisera verksamheten. Målet med åtgärderna var att organisationen skulle kunna utvecklas i önskad riktning utan hinder och konflikter.

Resultatet innebar bland annat att det skapades nya arenor för kreativa lösningar och nya sätt att arbeta med produktutveckling där både experter och ledning deltog. Risken för framtida och liknande konflikter minskade också i och med att de nya arbetsmetoderna och tydliga processerna involverar anställda, experter och ledning från början till slut och förståelsen varför alla blommor inte kan få blomma är hög. 

Specifika uppföljningsmått skapades för att utvärdera resultatet av de nya insatserna. Sammantaget ökade projektet både den kommersiella medvetenheten och kundfokuset, samtidigt som dialogen och förtroendet inom organisationen blev starkare, vilket bidrog till att kreativiteten också blev högre samtidigt som den i större grad utgick från det kunden vill ha.